Kuba Gorski by Krzysztof Kowalski & Dorota Szafranska

By  |  Comments

Kuba Gorski

Fresh faced Kuba Gorski at AS Management builds up his portfolio with a recent session by Krzysztof Kowalski and Dorota Szafranska featuring styling from Serafin Zieliński.

Kuba Gorski Kuba Gorski Kuba Gorski Kuba Gorski Kuba Gorski Kuba Gorski Kuba Gorski Kuba Gorski Kuba Gorski Kuba Gorski Kuba Gorski Kuba Gorski Kuba Gorski Kuba Gorski Kuba Gorski Kuba Gorski Kuba Gorski Kuba Gorski